30 සිට දුම්රිය ගේට්ටු කරුවන් අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක

0
890
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

පසුගිය කාලයේ අවස්ථා දෙකකදීම වැඩවර්ජන වල නිරත වූ අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ග ගේට්ටු ක්‍රියාකරුවන්ගේ සාමාජිකත්ව එකමුතුව ලබන 30 වන දා සිට අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කරන බව පවසයි.
දිනකට ලැබෙන රු.250ක වැටුපට අමතරව රුපියල් 5000ක දීමනාවක් ලබාදෙන ලෙස ඔවුන් ඉල්ලා සිටී. පසුගිය අවස්ථා දෙකේදීම බලධාරීන් සමග කළ සාකච්ඡා වලින් පසුව වැඩවර්ජනය අත්හිටවූවත් 30 වන දා සිට අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක් දක්වා කටයුතු සූදානම් බව එහි සභාපති ජේ.ඒ.ටී. ප්‍රේමලාල් මහතා පවසයි.

Facebook Comments