සාලාවේ පිපිරීමෙන් හානියට පත් නිවාස සඳහා වන්දි පිරිනමයි

0

සාලාව හමුදා කඳවුරේ සිදු වූ පිපිරීමෙන් හානියට පත් නිවාස 1000ක් සඳහා වන්දි මුදල් ලබා දී ඇති බව සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් එම්.එම්.එස්.කේ. බණ්ඩාර යාපා මහතා පැවසුවේ, තව ත් නිවාස 1000ක් සඳහා වන්දි ගෙවීමට නියමිතව බවයි.

ලක්ෂ 10ට අඩු හානි සිදුව ඇති නිවාස 811ක් සඳහා ද, ලක්ෂ 10ට වැඩි හානි සිදුව ඇති නිවාස 76ක් සඳහා ද මෙලෙස වන්දි පිරිනමා තිබේ.

ඊට අමතරව රුපියල් 50,000 බැගින් පළමු අදියරේදී නිවාස 756ක් සඳහා සහ දෙවන අදියරේදී නිවාස 176ක් සඳහා ද මුදල් ගෙවා අවසන් බව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

ලබන මස පළමු වන දා වන විට ඉතිරි නිවාස සඳහා ද වන්දි මුදල් ගෙවා අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ ය.

Facebook Comments