ආණ්ඩුවේ ආදායම් තවත් පල්ලම් බසී

0

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ මුල් මාස හය තුළදී ආණ්ඩුවේ ආදායම් හා ආධාර ලැබීම් සියයට විසි පහකට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් පහත වැටී රාජ්‍ය ණය තවත් ඉහල ගොස් ඇති බව හෙළි වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අලුත්ම වාර්තා අනුව 2020 ජූනි 30 න් අවසන් වූ මුල් මාස හය තුලදී ආණ්ඩුවේ ආදායම් හා ප්‍රදානයන් පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව පහත වැටී ඇත්තේ 25.1% කිනි.

ඒ කාල වකවානුව තුලදී පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව පුනරාවර්තන වියදම් 10.5 % කින් වැඩිවී තිබුන ද, ප්‍රාග්ධන වියදම් හා ශුද්ධ ණය දීම් 43.5% කින් අඩුවී ඇති බව 2020 අගොස්තු මස නිකුත් කළ මහ බැංකු බුලටීනය එළිදැක්වූ සංඛ්‍යාලේඛන වලින් පෙනීයයි.

මහ බැංකුව සිය වාර්තාව මගින් පෙන්වා දෙන්නේ මේ වසරේ පළමු මාස හය තුලදී ආණ්ඩුවේ ආදායම රුපියල් මිලියන 665,4955 ක් උවද 2019 වසරේ එම කාලය තුලදී ආණ්ඩුව ලත් රුපියල් මිලියන 888,562 හා සසදන කළ එය 25.1% ක පහත වැටීමක් බවයි.

මුල් මාස හය තුලදී ආණ්ඩුවේ පුණරාවර්තන වියදම් පසුගිය වසරේ මුල් මාස හය තුලදී රුපියල් මිලියන 1,120,278 ක් වූ අතර මේ වසරේ දී 1,237,405 දක්වා 10.5% කින් වැඩිවී ඇති මුත් ඒ අතරේ දී, ප්‍රාග්ධන වියදම් හා ණය දීම් පසුගිය වසරේ පැවැති රුපියල් මිලියන 289,975 සිට 163,749 දක්වා 43.5% කින් පහත වැටී ඇති බව මහබැංකු වාර්තාවේ සංඛ්‍යා පෙන්වයි.

2019 වසරේ මුල් මාස හය තුලදී තුලදී රුපියල් මිලියන 811,638 ක් වූ බදු ආදායම මේ වසරේ අදාල කාලය තුලදී රුපියල් මිලියන 580,843 දක්වා 28.4% කින් අඩුවී ඇත.

ඒ අතර බදු නොවන ආදායම 8.1% කින් ඉහල ගොස් තිබෙන බව මහ බැංකු වාර්තාව වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙයි.

ඒ, පසුගිය වසරේ මුල් මාස හයේ පැවැති රුපියල් මිලියන 76.367 සිට මේ වසරේ අදාල කාලය තුලදී රුපියල් මිලියන 82,533 දක්වා වැඩිවීම නිසා ය.

ප්‍රදානයන්ගේ ලැබීම් ද පසුගිය වසරේ එම කාලපරිච්ජේදය හා සසදන කළ රුපියල් මිලියන 557 සිට රුපියල් මිලියන 2,120 දක්වා 280.5% කින් ඉහල ගොස් ඇත.

මහ බැංකු වාර්තාව වැඩි දුරටත් පවසන පරිදි පසුගිය දෙසැම්බරයේ දී රුපියල් මිලියන 13,031,543 ක් ව පැවැති රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය 2020 ජූනි මස වන විට රුපියල් මිලියන 14,052,220 දක්වා 6.6% කින් ඉහල ගොස් තිබේ.

Facebook Comments