මේ දැරිය දුටුවාද? 1929 අමතන්න

0

අතුරුදහන් වු ළමයකු සොයා ගැනීම සදහා ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය මහජනතාවගේ සහාය ඉල්ලා සිටී.

විශේෂ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අප්‍රේල් 16 සිකුරාදා ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ දැනුම් දී ඇත්තේ නො55, තලාහේන, මීගමුව නිවසෙහි පදිංචිව සිටි වසය අවුරුදු 2 යි මාස 10 ක් වන මිෂෙලි ප්‍රභාෂි සෙනෙත්මා දැරිය අතුරුදහන් වී ඇති බව එම දැරියගේ මව වන මොහොමඩ් ‌‌ෙෆ්නෝෂ් ෆාතිමා අග්මා විසින් ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය වෙත දැනුම් දී ඇති බවයි.

දැරිය පිළිබදව යම් තොරතුරක් දන්නා අයෙක් වේ නම් ඉතා ඉක්මනින් ඒ පිළිබදව දුරකථන අංක 0112-778911 හෝ ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියේ ළමා උපකාර දුරකථන අංකය වන 1929 ට දැනුම් දෙන ලෙස ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

Facebook Comments