අද සිට 15% වැට් බද්ද ක්‍රියාත්මකයි

0
458
wedding people
Loading...

එකතු කළ අගය මත බද්ද හෙවත් වැට් හා ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද අද දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව අද දිනයේ සිට වැට් බද්ද සියයට 11 සිට 15 දක්වා ඉහළ යනු ඇත.

දුම්වැටි මත්පැන්, දුරකථන, සන්නිවේදන සේවා , විදුලි උපකරණ, සුවඳවිලවුන්, ආභරණ සහ කිරිපිටි වැට් බද්දට යටත් කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය සේවාවන්හි වෛද්‍ය ගාස්තු, විශේෂඥ වෛද්‍ය ගාස්තු රෝහල් කාමර ගාස්තු වැට් බද්දට ඇතුළත් කර තිබුණ ද සැත්කම්, රෝග විනිශ්චය, වකුගඩු රෝගීන් සඳහා කාන්දු පෙරණ ඇතුළු අනෙකුත් බාහිර රෝගී සේවාවන් වැට් බද්දෙන් නිදහස් බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

දුරකථන සන්නිවේදන සේවා සහ විදුලිය ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්දට යටත් කර තිබුණ ද විදුලි බිලෙහි ඉහළ යාමක් සිදුනොවන බවත්, භාණ්ඩ හා සේවා 82ක් වැට් බද්දෙන් නිදහස් කර ඇති බවත් මුදල් අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙයි.

Facebook Comments

Loading...