ආණ්ඩුව මොලේ පෑදෙන හැටි සෙවීමට සැරසෙයි

0

ප්‍රඥාවේ ගති ලක්ෂණයන්හි ප්‍රබලතාවය මැනීම හා වර්ධනය කිරීම සදහා පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකා රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

රජය නිවේදනය කර ඇත්තේ ප්‍රඥාවේ ගති ලක්ෂණයන්හි ප්‍රබලතාවය මිනුම් කිරීම හා වර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සහ පිලිපීනයේ නව ප්‍රවේශයන් පිළිබදව ඒකාබද්ධ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා වී ඇති බවයි.

එම පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, පිලිපීනයේ ඩී ලා සාල් විශ්වවිද්‍යාලය, කැනඩාවේ වෝටර්ලු විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ වේක් ෆොරස්ට් විශ්වවිද්‍යාලය විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

එකී පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, ඒ සදහා අදාල විශ්වවිද්‍යාල සමග ගිවිසුම්වලට එළඹීමටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව සැප්තැම්බර් 13 වැනි සදුදා රැස්වු අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ බව රජය නිවේදනය කර තිබේ.

Facebook Comments