ගම්පෙරළියෙන් එක් මැතිවරණ කොට්ඨාසයට මිලියන 300

0
324
wedding people
Loading...

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීරගේ සංකල්පයක් අනුව ක්‍රියාත්මක ගම්පෙරළිය වැඩසටහනට රුපියල් බිලියන 48ක් වෙන්කිරිමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

ඒ අනුව එම වැඩසටහන සඳහා එක් මැතිවරණ කොට්ඨාසයක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 300ක් වෙන් කිරිමට නියමිතව ඇත.

ග්‍රාමිය වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය, ග්‍රාමීය මාර්ග නවිකරණය කිරීම, පාසල් සදහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැලසීම, පාසල් ක්‍රීඩා පිටි, සතිපොළ හා හරිත උයන ඉදිකිරීම, විදුලි බලය ලබාදීම, ආගමික ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය, නිවාස සංවර්ධනය වැනි වැඩසටහන් රැසක් ගම්පෙරළිය ව්‍යපෘතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය පවසන්නේ.

Facebook Comments

Loading...