අවයව, පටක සහ සෛල බද්ධ කිරීම පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක්

0

අවයව, පටක සහ සෛල බද්ධ කිරීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

වකුගඩු, අක්මා, හෘදය, පෙණහලූ සහ අග්න්‍යාශය ආදී අභ්‍යන්තර අවයව අක්‍රිය වීමේ අවසන් අවස්ථාවේ පසුවන රෝගීන්ගේ ජීවිත සුරක්ෂිත කිරීමේ සාර්ථක ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදයක් ලෙසයි අවයව බද්ධ කිරීමේ ක්‍රමවේදය සලකනු ලබන්නේ.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ද කොළඹ සහ මහනුවර පිහිටි ප්‍රධාන ජාතික මධ්‍යස්ථාන දෙක ඇතුළත්ව රජයේ රෝහල් 09 ක දැනට අවයව බද්ධ කිරීමේ සැත්කම් සිදු කරනු ලබයි.

ඒ අනුව අවයව පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුල් වල මෙන්ම අවයවලාභී රෝගීන්ගේ ජීවන තත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සහ ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම පිණිස අවයව බද්ධ කිරීම පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් පැවතීමේ අවශ්‍යතාවක් පවතින බවයි රජය අවධාරණය කරන්නේ.

ඒ අනුව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන මාර්ගෝපදේශ සහ මූලධර්ම මත පදනම් වූ අවයව, පටක සහ සෛල බද්ධ කිරීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සකස් කර ඇති අතර එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයද සිය අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

Facebook Comments