අනවසර විදේශ මුදල් ගනුදෙනු ගැන දැනුම් දෙන්න දුරකථන අංකයක්

0

ඩොලර් හිඟය නිසා රටේ ජනතාව අර්බුද රැසකට මුහුණ දෙමින් සිටියදී , අනවසර විදේශ මුදල් හුවමාරු සිදුකරන මධ්‍යස්ථාන සහ පුද්ගලයන් පිළිබද තොරතුරු ලබා දෙන ලෙස මහ බැංකුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අවධාරණය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ විදේශ මුදල් මිලදීගැනීම, අලෙවිකිරීම හා හුවමාරුව සඳහා අවසරය ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අනුමත බලපත්‍රලාභී බැංකු හා බලයලත් මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ආයතන සඳහා පමණක් බවයි.

“ඒ අනුව, විදේශ මුදල් මිලදීගැනීම, විකීණීම හෝ හුවමාරු කිරීම අවසරලත් බැංකුවක් හෝ අවසරලත් මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ආයතනයක් වෙතින් පමණක් කළ යුතුවේ.”

යම් පුද්ගලයකු, ආයතනයක් හෝ වෙනත් යම් ව්‍යාපාරයක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අවසරයක් නොමැතිව විදේශ මුදල් ගනුදෙනුවල නිරත වන්නේ නම්, එය 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත යටතේ නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් බවත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැකුව සදහන් කරයි.

එලෙස, යම් පුද්ගලයකු, ආයතනයක් හෝ වෙනත් යම් ව්‍යාපාරයක් අනවසර ලෙස විදේශ මුදල් ගනුදෙනු සිදුකරන බව දැනගනු ලැබුවහොත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුවේ පහත සඳහන් අංක වලට හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට දන්වන මෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඉල්ලා සිටි.

දුරකථන : 0112398827

0112477375

0112398568

විද්‍යුත් තැපැල් : [email protected]

Facebook Comments

wedding people