දෙමළ මහවිරු සමරු දිනය අදයි (VIDEO)

0

යුද්ධයෙන් මරා දැමුණු තම ආදරණීයයන් වෙනුවෙන් මලක් පුදා පහනක් දල්වා පින් පමුණුවන්නට අනෙක විධ බාධා මැද දෙමළ ඥාතීන් පේවන දිනය අදයි. මේ දිනයේ විශේෂත්වය කුමක්ද?

මේ අම්මලාට කන් දී බලන්න

Facebook Comments

wedding people