නියඟයේ වැඩිම බලපෑම උතුරට

0
12
සේයා - රොෂාන් චතුරංග

මේ වන විට බල පා තිබෙන දැඩි නියඟය හේතුවෙන් දිවයිනේ පළාත් හතරකට අයත් දිස්ත්‍රික්ක හතරක පවුල් 27,883 ක පුද්ගලයන් 89,480 ක් පීඩාවට පත්ව සිටී.

නියඟයෙන් වැඩිම බලපෑමට ලක්ව ඇත්තේ උතුරු පළාතේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කය වන අතර එහි පවුල් 21,714 ක පුද්ගලයන් 69,113 ක් බලපෑමට ලක්ව සිටින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කරයි.

එම මධ්‍යස්ථානය අගෝස්තු 5 වැනිදා පස්වරු හයට නිකුත් කළ දෛනික තත්ව වාර්තාවේ දැක්වෙනි පරිදි නියඟයෙන් දෙවැනියට වැඩිම බලපෑම එල්ල වී ඇත්තේ වයඹ පළාතටයි.

එම පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි පවුල් 1,726ක පුද්ගලයන් 5,655 ක් නියඟයෙන් බලපෑමට ලක්ව සිටී.

නැගෙනහිර පළාතේ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 2,746 ක පුද්ගලයන් 8,979 ක් සබරගමුව පළාතේ පවුල් 1,697 ක පුද්ගලයන් 5,733 ක් නියඟයෙන් බලපෑමට ලක්ව සිටින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුරටත් නිවේදනය කර තිබේ.

පවතින දැඩි නියඟයේ බලපෑමෙන් උඩවළවේ ජලාශයේ ජල මට්ටම සියයට 02ක් දක්වා අඩු වීම නිසා උඩවළවේ ජලාශය යටතේ යල කන්නයේ අස්වද්දන ලද කුඹුරුවලින් අක්කර 65,000ක් හානි වීමේ අවදානමට ලක්ව ඇත.

Facebook Comments

wedding people