ස්වර්ණමහල් සහ ඊටීඅයි ෆිනෑන්ස් තැන්පතු නිකුත් කිරීම සීමා කරයි

0
716

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂියල් සර්විසස් සහ ඊටීඅයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතන දෙකෙහි තැන්පතුකරුවන්ගේ සහ අනෙකුත් ණය හිමියන්ගේ හිමිකම් සුරක්ෂිත කිරීම පිණිස කල්පිරෙන තැන්පතු ආපසු ගැනීම සීමාකරමින් එම තැන්පතු මාස හයක කාලයක් දක්වා දීර්ඝ කිරීමට මහ බැංකුව තීරණය කර තිබේ.

තැන්පතු සඳහා ගෙවිය යුතු පොලිය එකඟ වූ කොන්දේසිවලට අනුව සිදුකිරීමට ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බව මහ බැංකුව නිවේදනය කරයි.

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂියල් සර්විසස් සහ ඊටීඅයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතනවල පවතින අසතුටුදායක මූල්‍ය කාර්සාධන මට්ටම සලකා බලා මෙම තීරණය ගත් බව පවසන මහ බැංකුව එම ආයතනවල කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා විශේෂ මණ්ඩලයක් පත් කල බවද කියා සිටි.

ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂියල් සර්විසස් ආයතනය සහ ඊටීඅයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතනවල තැන්පතුකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම පිණිස එම ආයතන සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටින බව පවසන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, එම ආයතනවල මෙහෙයුම් දැඩි ලෙස නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බව ද වැඩි දුරටත් අවධාරණය කරයි.

Facebook Comments

wedding people