ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු නිලධාරීයා පත් කෙරේ

0

පෙබරවාරි 3 වැනි දින සිට බලාත්මක වූ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිවාසිකම පිළිබඳ පනත යටතේ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු නිලධාරියා ලෙස අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) එම්.ජී.ජයතිස්ස  පත් කර තිබේ.

අභියාචනා නිලධාරියා ලෙස රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය රංග කලන්සූරිය  කටයුතු කරනු ලබන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය  කරයි.
අභියාචනා නිලධාරි – 0112512751
ඊමේල් – [email protected]

තොරතුරු නිලධාරි – 011513953
ඊමේල්- [email protected]

Facebook Comments