අතුරුදහන් කරවීම් වලට එරෙහි පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට

0

බලහත්කාරයෙන් සිදු කරුණු ලබන අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා ඊට සම්බන්ධ හෝ අනුෂාංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස වූ පනත් කෙටුම්පතක් අද (07) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ ය.

සභානායක, අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල විසින් මෙම කෙටුම් පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

මෙම පනත් කෙටුම්පත බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය බලත්මක කිරීම සඳහා ද බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම්වලට භාජනය වූ වින්දිතයන්ට යුක්තිය පසිඳලීමේ සහ වන්දි ලබගැනීමේ අයිතිවාසිකම් සහතික කිරීම සඳහා මෙන්ම ඊට සම්බන්ධ හෝ අනුෂාංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස වූ පනත් කෙටුම්පතක් ලෙසයි සභානායකවරයා විසින් මෙය හඳුන්වනු ලැබුවේ.

Facebook Comments

wedding people