කලාකරුවන්ටත් විශ්‍රාම වැටුපක්

0

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව හා ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය හා එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කලාකරු දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය සඳහා බඳවා ගැනීමේ ජංගම සේවයක් පවත්වා තිබේ.

වයස අවුරුදු 23 ත් 55ත් අතර කලාකරුවන්ට මේ සඳහා දායක විය හැකි අතර වයස අවුරුදු 60 ඉක්ම වූ පසු ඔවුන් මෙහි ප්‍රතිලාභීන් බවට පත් වන බව විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය සඳහා බඳවා ගැනීමේ ජංගම සේවය පැවති 19 අඟහරුවාදා සංස්කෘතික කටයුතු අධ්‍යක්ෂ අනුෂා ගෝකුළ ප්‍රනාන්දු කියා සිටියාය.

රජය විසින් සෑම දායකයෙකු සඳහාම රු.50,000 ක මුදලක් විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට බැදෙන දිනයේ දී වෙන් කරනු ලැබෙන අතර කලාකරුවාට වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වීමේදී පොලී මුදලක් සහිතව හිමි වන බවයි ඇය පවසන්නේ.

කලාකරුවෙකු බවට සංස්කෘතික නිළධාරීන් විසින් සහතික කර තිබීම සහ කලාකරුවෙකු ලෙස පූර්වාසන්න වසර 5ක් තුළ කලාවට සක්‍රීය දායකත්වයක් සිදුකර තිබීම රාජ්‍ය අංශයේ හෝ පෞද්ගලික අංශයේ විශ්‍රාම වැටුපක් නොලබන කලාකරුවෙකු වීම මේ සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් බව ශ්‍රී ලංකා සමාජ සේවා මණ්ඩලයහි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි කල්හාරි ද සිල්වා මෙම අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

Facebook Comments

wedding people