මංගල කාන්තාවට සම තැන දෙයි

0
708

මත්පැන් අලෙවි කිරීම, මිලට ගැනීමට සහ මත් පැන් විකුණන හා අලෙවිකරන ස්ථානවල සේවය කිරීමට කාන්තාවන්ට පැවති තහනම ඉවත් කර තිබේ.

මීට අදාල ගැසට් පත්‍රයට 10 බදාදා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර අත්සන් තැබු බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදන කරයි.

ඒ අනුව වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි කාන්තාවන් හට මත්පැන් අලෙවි කිරිම,මත්පැන් මිළදී ගැනීම සහ ස්කාගාරවල සේවය කිරීමට පනවා තිබු තහනම ගැසට් නිවේදනය බලාත්මක වීමෙන් පසු ඉවත් වනු ඇත.

Facebook Comments

wedding people