රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු පස් දෙනෙක් දිවුරුම් දෙති

0

නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු පස් දෙනෙක් දිවුරුම් දුන් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය පවසයි.

ජනාධිපති කාර්යාලයේදී 12 අඟහරුවාදා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ මෙසේ නව රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරු දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

අජිත් මාන්නප්පෙරුම පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කර ඇති අතර අංගජන් රාමනාදන් කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්විම් ලබද්දි නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන හා හින්දු ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය කාදර් මස්තාන් හට හිමි විය.

එඞ්වඞ් ගුණසේකර නව අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වන අතර නලින් බණ්ඩාර ජයමහ රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

රංජිත් අළුවිහාරේ හට සංචාරක, සංවර්ධන හා කි‍්‍රස්තියානි ආගමික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය හිමිව ඇති අතර කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප‍්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ලකී ජයවර්ධන පත් කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනය කරයි.

Facebook Comments

wedding people