ලිපිනයක් නැති අයටත් ජන්ද අයිතිය

0
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

ස්ථීර ලිපිනයක් නොමැති අවුරුදු 18 වැඩි පුද්ගලයන් හට ජන්ද අයිතිය ලබා දීමට කටයුතු කරන බවට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා පවසයි.

ඉන්දියාවේ විදුලි කණු යට ජීවත් වන ජනතාවට අදාළ විදුලි කණුවේ අංකයට ඡන්ද අයිතිය ලබාදී තිබෙන බව පවසන සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය එය ආදර්ශයට ගනිමින් ස්ථිර ලිපිනයක් නොමැති අයට ජන්ද අයිතිය ලබා දෙන බවයි පෙන්වා දෙන්නේ.

ඉදිරි මාස දෙක තුළ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර කෙසේ හෝ ස්ථිර ලිපිනයක් නොමැති ජනතාවට ජන්ද අයිතිය ලබා දීමට කටයුතු කරන බවයි සභාපතිවරයා වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ.

Facebook Comments