ගෝඨාගේ ඇමරිකන් කම් ඉවරයි

0

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තවදුරටත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපද පුරවැසියකු නොවන බව අලුත්ම නිල ලේඛණ වලින් කියැවේ.

එක්සත් ජනපද පුරවැසි භාවය අත් හල පුද්ගලයන්ගේ නම් දක්වමින් එරට දේශීය ආදායම් සේවාව විසින් මැයි 5 දා නිකුත් කරන ලද වාර්තාවේ ගෝඨාභය නන්දසේන රාජපක්ෂ නමද දැක්වේ.

එහි ඇත්තේ 2020 මාර්තු 31 දාන් අවසන් වන කාර්තුව වන විට භාණ්ඩාගාර ලේකම් වරයාට ලැබුණු නම් බව සඳහන් වෙයි.

Facebook Comments