විශ්වවිද්‍යාල කාර්යමණ්ඩලයේ දීමනා මුලික වැටුපට

0
783

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා කාර්ය මණ්ඩලය හා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යන හා අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයට ගෙවන අන්තර් දීමනාව හා මූලික වැටුපේ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් ගෙවනු ලබන විශේෂ දීමනාව මූලික වැටුපට එකතු කිරීමට උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව මූලික වැටුපට එකතුකර සකස් කරන ලද වැටුප් ව්‍යුහය ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව විසින් නිර්දේශ කොට මුදල් අමාත්‍යංශයට ඉදිරිපත් කිරීමටත්, එය අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කොට ලබන සතියේ දී නිකුත් කිරීමටත් පියවර ගන්නා බව එම ආමාත්‍යංශය පවසයි.

Facebook Comments

wedding people