අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට නවීන තාක්ෂණික සහාය

0

ශ්‍රී ලංකාවේ අල්ලස හා දූෂණය මැඬ පැවැත්වීම සඳහා පිහිටුවා ඇති රාජ්‍ය ආයතනය වන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරින්ගේ දැනුම හා කුසලතා වර්ධනය කිරීම මඟින් එහි කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට රජයේ අවධානය යොමු ඇත.

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් කළ යුතුව ඇති ඇතැම් විමර්ශන ඉතා සංකීර්ණ බැවින් නවීන තාක්ෂණික සහාය ලබා දී එහි කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව රජය පෙන්වා දෙයි.

එම කාර්යය සඳහා මූල්‍යාධාර සැපයීමට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, මානව හිමිකම් සහ කම්කරු කටයුතු සඳහා වන ඇමරිකා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාංශය එකඟ වී ඇති බව රජය පවසයි.

ඒ අනුව, එම ආයතනය විසින් ලබා දීමට එකඟ වී ඇති ඇමරිකානු ඩොලර් 235,000ක ප්‍රදානය ලබාගැනිම පිණිස අදාළ අවබෝධතා ගිවිසුම්වලට එළඹීම පිණිස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

Facebook Comments