සීනි මට්ටම අනුව පැණිබීම වර්ණ ගැන්වීම අද සිට

0
913

පැණිබීම බෝතල්වල අඩංගු සීනි මට්ටම පිළිබඳ ජනතාවට දැනගැනීම සඳහා බෝතල් මූඩිය වර්ණගැන්වීමේ නීතිය අද (01දා) සිට අනිවාර්ය්‍ය බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මිලිලීටර් 100 ට සීනි ග්‍රෑම් 11 ට වැඩි බීම බෝතල් මූඩිය රතු වර්ණයෙන්, ග්‍රෑම් 02 – 11 ත් අතර සීනි ප්‍රමාණ ඇති බීම බෝතල් මූඩිය කහ වර්ණයෙන් හා ග්‍රෑම් 02කට වඩා අඩු සීනි සහිත බීම බෝතල් මූඩිය කොළ වර්ණයෙන්ද සමන්විත විය යුතුවේ.

Facebook Comments

wedding people