අවසන් රැළියට දහදාහයි බුද්ධි වාර්තා කියයි

0

පාද යාත්‍රාවේ ලිප්ටන් හි පැවති අවසන් රැළියට දසදහසත් එකොලොස්දහසත් අතර ජනතාවක් සහභාගි වු බව බුද්ධි අංශ වාර්තා පවසයි.

රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ විසින් හැටදහසක් පමණ ප්‍රමාණයක් සහභාගි වන ඇති බවට මීට පෙර සැක පල කළහ.

දසදහසක් හෝ ඒ ආසන්න ප්‍රමාණයක් අවසන් රැළියට සහභාගි වු බවයි සියලු බුද්ධි වාර්තා සිය අවසන් වාර්තාවන් හි සඳහන් කර ඇත්තේ.

ලක්ෂ දහයක් ජනතාවක් රැළියට සහභාගී කරවන බවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මීට පෙර පවසා තිබුණි.

Facebook Comments