රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරු දිවුරුම් දෙති

0
404
wedding people
Loading...

යහපාලන රජය සිව් වන වතාවටත් සිය අමාත්‍ය මණ්ඩලය සංශෝධනය කිරීමට අදාළව රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු පත් කිරිමද සිදු කර තිබේ.

නව රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු 02 බදාදා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන් බවයි ජනාධිපති මාධය ඒකකය නිවේදනය කරන්නේ.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු දස දෙනෙක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු අට දෙනෙක් ද දිනයේ දිවුරුම් දුන් බව ද එම ඒකකය කියා සිටි.

රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු

පාලිත රංගේ බණ්ඩාර – වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

දිලිප් වෙදආරච්චි – ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය ආර්ථික රාජ්‍ය අමාත්‍ය

එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා – අධිවේගී සහ මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු – උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ඒ.ඩී. චම්පිකා ප්‍රේමදාස – වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න – නීතිය හා සාමය, රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

වීරකුමාර දිසානායක – මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම – ක්‍රීඩා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

අමීර් අලී – ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය ආර්ථික නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

දුනේෂ් ගන්කන්ද – ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

රන්ජන් රාමනායක – සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

කරුණාරත්න පරණවිතාන – විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කඳුකර උරුමය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

සාරතී දුෂ්මන්ත – නීතිය හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

පාලිත තෙවරප්පෙරුම – තිරසර සංවර්ධනය, වනජීවී හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

මනූෂ නානායක්කාර – විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ විදේශ රැකියා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

මුත්තු සිවලිංගම් – අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

අලි සහීර් මවුලානා – ජාතික ඒකාබද්ධතා, සංහිඳියා හා රාජ්‍ය භාෂා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

එච්.එම්.එම්. හරිස් – රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

Facebook Comments

Loading...