මංගල ගෙන් වැටුප් කොමිසමක්

0
510

සමස්ත රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් වැඩි කිරීමට මෙන්ම දුම්රිය සේවාව ඇතුලු වැටුප් විෂමතා පවත්නා ඇතැම් සේවාවන්හි එම විෂමතාවන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා අවශ්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා විශේෂ වැටුප් කොමිසමක් පත්කිරීමට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනා කර තිබේ.

අමාත්‍ය මංගල සමරවීර 14 අඟහරුවාදා පැවති කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කල මෙම යෝජනාවට අනුමැතිය ලැබුණ බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරන්නේ.

රාජ්‍ය අංශයේ දැනට පවත්නා වැටුප් හා දීමනා සම්බන්ධයෙන් දැනට ක්‍රියාත්මක වන්නාවූ වැටුප් චක්‍රලේඛවල විධිවිධාන කෙරෙහිද අවධානය යොමුකර ඒ හරහා රාජ්‍ය සේවයට ඇතිවන්නා වූ බලපෑම් අධ්‍යයනය කර අවශ්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම මෙම කොමිසමේ කාර්ය භාරය වේ.

කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශය පරිදි දුම්රිය සේවාවද ඇතුළු වැටුප් විෂමතා පවත්නා රාජ්‍ය ආයතනවල වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරමින් සමස්ත රාජ්‍ය සේවය සඳහාම නව වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට රජය අපේක්ෂා කරන බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය නිකුත් කල නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

එම නිර්දේශ හා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට කොමිසමට මාස 02 ක කාලයක් ලබා දී ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය වැඩි දුරටත් නිවේදනය කරයි.

Facebook Comments

wedding people