අය වැය යෝජනා මෙන්න

0

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් 2019 සඳහා වන අය වැය යෝජනා පාර්ලිමෙන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

එම අය වැය යෝජනා පහත පරිදි වේ.

රජයේ සේවක වැටප් වැඩිකිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 40 ක් වෙන් කෙරේ.

ජුනි මාසයේ සිට රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප 2500 කින් ඉහළට.

ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයන්ගේ පවුල්වල ගෙවල් කුළී දීමනා 100% කින් වැඩි කර තිබේ.

විශ්වවිද්‍යාල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට රුපියල් මිලියන 25,000 ක්. රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයට සම සෞඛ්‍ය විද්‍යා පීඨයක්.

දුම්වැටි සඳහා ජාතික ගොඩනැංවීමේ බද්ද පැනවේ. 12% කින් දුම්වැටි මිල ඉහළට.

යුද සමයේ විනාශ වූ ප්‍රදේශ සංවර්ධනයට රුපියල් බිලියන 05 ක්.

සමෘද්ධි වැඩසටහන ප්‍රතිසංවෙිධානය කෙරේ. සමෘද්ධියට රුපියල් මිලියන 10,000 ක්.

කලාකරුවන්ගේ නිර්මාණ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්.

කුරුඳු අපනයන දිරිමත් කිරීම සඳහා කුරුඳු කර්මාන්තය පුහුණු කිරීමේ ආයතනය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 75 ක්.

2020 වනවිට මොරගහකන්ද හා කළුගඟ ව්‍යාපෘති සම්පූර්ණ අවසන්. මොරගහකන්දෙන් වයඹට ජලය ගෙනයාමට රුපියල් මිලියන 12,000 ක්.

සියලුම ග්‍රාමීය පාසල් සිසුන් සඳහා රජයෙන් නොමිලේ කිරි වීදුරුවක්.

වැසිකිලි පහසුකම් නොමැති නිවස්වල වැසිකිලි ඉදි කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 4,000 ක්.

විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයන්ට ගෙවන රුපියල් 3,000 ක දීමනාව රුපියල් 5,000 දක්වා වැඩි කිරීමට රුපියල් මිලියන 4,320 ක් වෙන් කරයි.

වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ලබාදෙන රුපියල් 5000 ක දීමනාව අලුතින් රෝගීන් 5000 කට.

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ ණය ලබාදීමේදී තරුණ සේවා සභාවේ සහතිකපත් ලාභීන්ට ප්‍රමුඛතාවය.

කුඩා ට්‍රක් රථ මත පනවා ඇති බදු අඩු කෙරේ.

බිංගිරිය වෙළඳ කලාපය සංවර්ධනයට රුපියල් මිලියන 100 ක්.

විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට සිහින මාළිගා නිවාස ණය ක්‍රමය යටතේ වසර 15 කින් ගෙවිය හැකි රුපියල් මිලියන 10 ක ණය මුදලක්.

අලුතින් විවාහපත් වන සෑම යුවලකටම හෝම් ස්වීට් හෝම් නිවාස ණය වැඩපිළිවෙල යටතේ 6% ක පොලියකට අවු 25කින් ගෙවීමට හැකි පරිදි නිවාස ණය.

Facebook Comments