අය වැයෙන් දුන් සහන ගැන අතුරුදහන් වුවන්ගේ කාර්යාලයේ ප්‍රසාදය

0

මෙවර අය වැය යෝජනාවලියේ තම අතුරු වාර්තාවේ සඳහන් වු සහන අන්තර්ගත කර තිබීම සම්බන්ධව අතුරුදහන් වුවන් පිළිබඳ වු කාර්යාලය සිය ප්‍රසාදය පළ කර ඇත.

ක්‍රියාන්විතයේ නිරතව සිටියදී අතුරුදන් වූ හමුදා හා පොලිස් නිලධාරීන් ඇතුළු අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට රු 6,000 බැගින් මාසික දීමනාවක් ලබාදීමට රජය ගත් තීරණය අගය කරන බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලය සදහන් කරන්නේ.

අතුරුදන් වූවන්ගේ කාර්යාලයේ අතුරු වාර්තාවේ සඳහන් වූ එක් නිර්දේශයක් වු අදාළ වන්දි මුදල ලබා ගැනීමට පවුල්වල සාමාජිකයන්ට අවශ්‍ය නිර්දේශ සහතිකය තම කාර්යාලය හරහා ලබා දීමට සූදානම් බවද අතුරුදන් වූවන්ගේ කාර්යාලය නිවේදනය කර තිබේ.

රජය සමග එක් වී අදාල සහන ලබා දීම පුළුල් කිරීම සඳහා පියවර ගැනීමට අවශ්‍ය වන ලියවිලි හා අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් කාර්යක්ෂමව සකස් කිරීමට අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලයේ අපේක්ෂා කරයි.

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ පවුල් සඳහා එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැනි මුල්‍යාධාර වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගත් තීරණයද අතුරුදන් වූවන්ගේ කාර්යාලයේ ඇගයීමට ලක් කර ඇත.

එම සහන නිසිලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේද යන්න සොයා බැලීම සඳහා රජයේ විවිධ ආයතන සමග එක්ව ඉදිරියේදී ක්‍රියා කරන බව පවසන අතුරුදන් වූවන්ගේ කාර්යාලය අතුරුදන් වූ පවුල්වල සාමාජිකයන්ගේ සමාජ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සදහා වෙනත් ආකාරයේ හානි පූර්ණයක් ලබාදෙන තුරු මෙම අතුරු සහන සැලසීම අතිශය වැදගත් බවද සිය නිවේදනයෙන් අවධාරණය කර ඇත.

Facebook Comments

wedding people