චුටි මල්ලිගෙයි, පොඩි මල්ලිගෙයි රී මික්ස් එක (VIDEO)

චුටි මල්ලිගෙයි, පොඩි මල්ලිගෙයි රී මික්ස් එක https://www.youtube.com/watch?v=2d2o2FG9gEs&feature=youtu.be

දේෂිගේ හැඩ වැඩ

Model - Deshii Senadhira Photography by Pamod Nilru Randuwa Retouch by Hârshã Gîmhãn / DigiArtist Editing Studio  

ජනප්‍රිය ගායිකාවක් අත්අඩංගුවට ?

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාව ඝාතනය කිරීම සඳහා පැමිණි මරාගෙන මැරෙන එල්ටීටීඊ සැකකරුවන්ට කොළඹ දී රැකවරණ සැපයීමේ චෝදනාව යටතේ ගායිකාවක අත්අඩංගුවට පත් වීමට නියමිත...