රන්ජන් බෑණගේ මළගමේ කතාව කරන්න කාලෝ මාමා බැහැ කියයි (VIDEO)

0
743

තමන්ගේ බෑණ වන රන්ජන් රාමනායක ගැන ආඩම්බර වන බවත් කට පරිස්සම් කර ගන්නා ලෙසත් මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා රන්රජන් රාමනායකට අවවාද කළේය.

“බැනා , ඔයා ගැන මම ආඩම්බරයි, හැබැයි කට ටිකක් පරිස්සම් කරගන්න, ඔයට වඩා ටිකක් සංයමයකින් කටයුතු කරොත් හොඳයි නේද බෑනේ, මට නම් බැහැ තවත් මළ ගමක කතාවක් කරන්න මේ මහළු වයසේ ඉන්න මට” යනුවෙන් මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා පැවසීය.

ආදරණිය විජේ කුමාරතුංග මැතිතුමන් මතක් කරමින්, තවත් මළගමක කතාවක් කරන්න තමන්ට මේ මහළු වයසේ බැරි බව පවසමින් මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා රනජන්ට දුන් අවවාදය "බැනා , ඔයා ගැන මම ආඩම්බරයි, හැබැයි කට ටිකක් පරිස්සම් කරගන්න, ඔයට වඩා ටිකක් සංයමයකින් කටයුතු කරොත් හොඳයි නේද බෑනේ, මට නම් බැහැ තවත් මළ ගමක කතාවක් කරන්න මේ මහළු වයසේ ඉන්න මට"

Posted by Ranjan Ramanayake on Monday, February 13, 2017

මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා සහ පාර්ලිමේන්තු රන්ජන් රාමනායක අතර ඥාති සම්බන්ධතාවක්ද පවතින අතර රන්ජන් ඇමතිවරයා සහභාගී වු රූපවාහිනි වැඩසටහනකට දුරකතන ඇමතුමක් ලබා දෙමින් මහාචාර්යවරයා මෙම අවවාදය ලබා දුනි.

LEAVE A REPLY