ගම්පහට පානීය ජල හිගයක්

0

දිවයිනට බලපා ඇති දැඩි නියං සහිත කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට පානීය ජල පහසුකම් සැලසීමට පියවර ගෙන ඇති බව ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 07ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 189ක ජනතාව සඳහා පානීය ජල පහසුකම් සැලසීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි වැඩි දුරටත් පැවසෙන්නේ.

කටාන, දිවුලපිටිය, මීරිගම, මිනුවන්ගොඩ, ගම්පහ, අත්තනගල්ල සහ මහර යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයන්හි පවුල් 15, 929 කට අයත් සාමාජිකයන් 100535 දෙනෙකු සඳහා මෙසේ ජල පහසුකම් සැපයීමට පියවර ගෙන ඇත.

මේ වන විට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නල ජල සැපයුම නොමැති බොහෝ ප්‍රදේශයන්හි ළිං සිදී යමින් පවතී.

එම ජනතාවට පානීය ජලය ලබා දීමට ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ දැනුම් දීම පරිදි ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ අනුමැතිය යටතේ පළාත් පාලන ආයතනයන් මගින් පියවර ඇති බව රජය සදහන් කරයි.

Facebook Comments