විද්‍යුත් ක්‍රමයට ඡන්දය විමසු විදේශ විනිමය පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

0
293
wedding people

විද්‍යුත් ජන්ද ක්‍රමය භාවිතා කරමින් මුලි වරට විමසු පනත් කෙටුම් පත සම්මත වී තිබේ.

එසේ සම්මත වුයේ සංශෝධිත ආකාරයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද විදේශ විනිමය පනත් කෙටුම්පතයි.

පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 96 ක් ද විපක්ෂව ඡන්ද 18ක් ද ලැබිණ බව කතානායක කරූ ජයසූරිය පැවසීය.

Facebook Comments