උතුරට දුන්න මිලියන හයම විග්නේෂ්වරන් වියදම් කරලා

0

උතුරු පළාත් සභාව සඳහා 2017 වසරට අදාළව මධ්‍යම රජය විසින් තිබු සියලු මුදල් පළාතේ විවිධ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වියදම් කොට ඇතැයි උතුරු පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍යවරයා පවසයි.

2017 වර්ෂය සඳහා රජයෙන් උතුරු පළාත් සභාවට පමණක් රුපියල් මිලියන 6013.48 ක මුදලක් ලබා දුන් බව උතුරු පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී.විග්නේෂ්වරන් ප්‍රකාශ කළේය.

පසුගිය දෙසැම්බර් මාසය වන විට මෙම මුදල්වලින් රුපියල් මිලියන 5399.20 ක් මුදා හැර ඇත.

රජයෙන් උතුරු පළාතට ලබාදී ඇති මුදල් සියල්ලම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට වැය කිරීම නිසා පළාතේ එම සංවර්ධන කටයුතු වලින් සියයට 96 ක් පමණ අවසන් වී ඇති බව පෙන්වා දුන් ප‍්‍රධාන අමාත්‍යවරයා පසුගිය වසරවල රජයෙන් උතුරු පළාතට ලබාදුන් මුදල් ආපසු යැවූ බවට කරන ලද චෝදාන පදනම් විරහිත බව කියා සිටි.

2018 වර්ෂය සඳහා උතුරු පළාතේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 7200 ක පමණ මුදලක් ඇස්තමේන්තු කොට ඇති බව මෙන්ම ඒ සඳහා වූ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබඳ වාර්තාවක් රජයට බාරදී ඇති බව ද උතුරු පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී.විග්නේෂ්වරන් වැඩි දුරටත් පවසන්නේ.

Facebook Comments