සහජීවනයට පියවර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බව යුරෝපා සංගමය කියයි

0
533
wedding people
Loading...

සුළුතර ප්‍රජාවන් ඉලක්ක කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව තුල දියත් කෙරෙන ප්‍රහාර ඉතා කගාටුදායක බව පවසන යුරෝපා සංගමය ප්‍රජාවන් අතර අ‍වබෝධය සහ සහජීවනය ඇති කිරීමට ගත හැකි සෑම පියවරක්ම ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බවට අවධරණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා රජය හා ආරක්ෂක අංශ සාපරාධි අපරාධ වලට සම්බන්ධ අපරාධකරුවන් නීතිය හමුවට ගෙන ඒම වැදගත් බව ශ්‍රී ලංකාව තුල සිදුවන මුස්ලිම් විරෝධි ප්‍රහාර හෙලා දකිමින් යුරෝපා සංගමයට අයත් තානාපතිවරුන් ඒකාබද්ධව නිකුත් කල නිවේදනයක දැක්වේ.

දේශපාලන නායකයන්, ආගමික නායකයන් සහ වෙනත් ප්‍රජා නායකයන් ජාතිවාදි ප්‍රහාර හෙලා දැකිය යුතු බව පවසන යුරෝපා සංගම් තානාපතිවරු ඔවුන් ජාතීන් අතර සහජීවනයට පියවර ගත යුතු යැයි කියා සිටි.

හදිසි තත්ත්වය යටතේ ගනු ලබන සෑම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම සර්ව සධාරණ සහ ව්‍යවස්ථාපිත හිමිකම් හා අයිතිවාසිකම් වලට ගරු කරමින් සිදු කරනු ඇති බවටයි යුරෝපා සංගමයට අයත් තානාපතිවරුන් වැඩි දුරටත් විශ්වාසය පල කරන්නේ.

Facebook Comments

Loading...