අධ්‍යාපන පරිපාලනයේ නිලධාරීන් සිටියදී විශ්‍රාමිකයන්ට රැකියා දීලා

0
සේයා - චතුරංග බණ්ඩාර

සියයකට වඩා සිටින අතිරික්ත නිලධාරීන් පරිපාලන සේවයේ යෙදවීම වෙනුවට විශ්‍රාම යා යුතු නිලධාරීන් සේවා දිගු ලබා දෙමින් දිගටම සේවයේ රඳවා තබා ගැනීම මගින් අධ්‍යාපනය පිරිහීමට ලක් කරන බවට බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරයා චෝදනාවට ලක්ව සිටී.

සක්‍රිය සේවයේ සිටින නිලධාරීන් අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ තනතුරුවලට පත් නොකර විශ්‍රාමික නිලධාරීන් බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ප්‍රධාන තනතුරුවල කිසිදු පදනමකින් තොරව රඳවා තබාගෙන සිටින බව ලංකා ගුරු සංගමය පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 1 ශ්‍රේණියේ විශ්‍රාමික නිලධාරිණියක වන එල්.එච්.ඩබ්.ආර්. සිල්වා බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන සංවර්ධන) තනතුරට වසරක කාලයක් සඳහා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත පත් කර තිබීම ඊට උදාහරණ වශයෙන් සංගමය සඳහන් කරයි.

මාධ්‍ය නිවේදනයක් මගින් ගුරු සංගමය පෙන්වා දෙන පරිදි, මේ වන විට බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 1 පන්තියේ අනුමත නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව 244 ක් වන අතර, දැනට තනතුරුවල සිටින නිලධාරීන් ප්‍රමාණය 408 කි.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන් 164 ක් අතිරික්තව සිටියි.

“බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් අත්තනෝමතිකව දේශපාලන හා වෙනත් උවමනාවන් මත මේ ආකාරයට විශ්‍රාමික නිලධාරීන් බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ දිගින් දිගටම රඳවා ගැනීම හේතුවෙන් බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය තවදුරටත් පිරිහීමට ලක්වන අතර, සක්‍රිය සේවයේ සිටින නිලධාරීන්ට එම තනතුරු ලැබීමට තිබෙන අවස්ථාව ද අහිමි වේ,” යි ගුරු සංගම් නායක ජෝසප් ස්ටාලින් පවසයි.

මේ තත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු කර දැනට බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ සේවා දිගු ලබා සිටින හෝ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවයේ යොදවා සිටින නිලධාරීන් ඉවත් කර එම තනතුරු සඳහා සක්‍රිය සේවයේ නිලධාරීන් පත් කරන ලෙස ලංකා ගුරු සංගමය ඉල්ලා සිටී.

Facebook Comments

wedding people