උතුරේ උන්හිටි තැන් අහිමි වුවන්ට ජන්ද අයිතිය

0

යුද්ධය හේතුවෙන් උන්හිටි තැන් අහිමි වුවන්ට ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සදහා  ජන්ද  ලියාපදිංචා කිරීමේ විශේෂ විධි විධාන පනත බලපැත්වෙන කාල සීමාව තවත් වසර 04කට දීර්ඝ කිරීම රජය තීරණ කර ඇත.

උන්හිටි තැන් අහිමි වු පුද්ගලයන්ගේ ජන්ද අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා 2013 අංක 27 දරන ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ විශේෂ විධි විදාන පනත ක්‍රීයාත්මක වු අතර එය 2015 ජුනි මස 19 වන දිනෙන් අවසන් විය.

මෙම ගැටලුව නිරාකරණ සඳහා පත් කල කමිටුවේ නිර්දේශයන්ට අනුව එම පනතේ පරමාර්ථ සපුරා ගැනීමට තවදුරටත් කාලය අවශ්‍ය වන බව කමිටුව විසින් ඇමතිවරයාට කල ඉල්ලීමකට අනුව මෙම පනත ක්‍රීයාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඡන්දහිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ විශේෂ විධිවිධාන පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත් ඉන් අනතුරුව අනුමැතිය පිණිස පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමටත් අදාළ අනුකාරක සභාවේ සභාපති වශයෙන් අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් මෙසේ අනුමත කරනු ලැබු බව රජය පවසයි.

Facebook Comments