ඔලිම්පික් වෙනුවෙන් සිතුවම් වන වීථි

0

රියෝ ඔලිම්පික් උළෙල මුල් කර ගනිමින් එරට වීථි වල සිතුවම් නිර්මාණයක් කර තිබෙනවා.

නිර්මාණ ශිල්පියකු වන එඩුරාඩෝ කොබ්රා විසිනුයි මෙම සිතුවම් නිර්මාණය කර ඇත්තේ

03 04 05 07 09 010 011 012 013 014 015 016 017

Facebook Comments