අය වැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ජන්දයෙන් සම්මතයි

0

මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කල 2019 සඳහා වන අය වැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ජන්ද 43කින් සම්මත වී තිබේ.

අය වැයට පක්ෂව ඡන්ද 119 ක් හිමි වූ අතර විරුද්ධව හිමි වුයේ ඡන්ද 76ක් පමණි.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අය වැයට විරුද්ධව ජන්දය ලබා දුනි.

කෙසේ වෙතත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රී විජිත් විජයමුණි සොයිසා, ඒ.එච්.එම් ෆවුසි, පියසේන ගමගේ යන මන්ත්‍රිවරු අය වැයට පක්ෂ විය.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය අය වැයට පක්ෂව සිය ජන්දය ප්‍රකාශ කළේය.

අය වැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදය හෙවත් කාරක සභා අවස්ථා විවාදය හෙට සිට අප්‍රේල් මස 05 වන දින දක්වා පැවැත්වෙන අතර එදිනම අයවැය තෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත.

Facebook Comments

wedding people